Зразок договору на закупівлю товару

15.10.2020 10:45
0
Поділитися на facebook
Поділитись

Зразок договору на закупівлю товару

ДОГОВІР № ___________

                  м. _____________                                                        “___” _______________ 2020 року

_______________________________ в особі голови ______________________________ 

 (повне найменування територіальної виборчої комісії)             (повне найменування територіальної виборчої комісії)

_______________________________________, який діє на підставі Виборчого кодексу України

                                  (прізвище, ім’я, по батькові)

(далі – Покупець), з однієї сторони, і _________________________________________________

                                                                (повне найменівання суб’єкта господарювання)

в особі _______________________________   ________________________________________ ,

                         (посада)                                               (прізвище, ім’я, по батькові) 

який (яка) діє на підставі _______________________________ (далі – Постачальник), з другої 

                                                                      (назва документа)

сторони, разом – Сторони, уклали цей договір (далі – Договір) про нижченаведене.

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  • Постачальник зобов’язується у 20__ році передати у встановлений цим

Договором строк ________________________________ (код згідно з ДК 021:2015: __________)

                                                        (назва товару)

(далі – Товар) у власність Покупця, а Покупець зобов’язується прийняти та оплатити переданий Товар.

 • Найменування (номенклатура, асортимент) Товару – згідно з Специфікацією (Додаток № 1 до цього Договору).
 • Обсяги закупівлі Товару можуть бути змінені.
 • Постачальник гарантує, що Товар належить йому на праві власності, не перебуває під забороною відчуження, арештом, не є предметом застави та іншим засобом забезпечення виконання зобов’язань перед будь-якими фізичними або юридичними особами, державними органами і державою, а також не є предметом будь-якого іншого обтяження чи обмеження, передбаченого законодавством.
 1. ЯКІСТЬ ТОВАРУ
  • Постачальник повинен передати Покупцю передбачений цим Договором Товар, якість якого відповідає умовам, встановленим відповідними нормативно-правовими актами, виходячи зі специфіки конкретного виду Товару.
  • Товар, що поставляється за цим Договором, має відповідати комплектності, якості та кількості згідно з Додатком № 1 до цього Договору.
  • Гарантійний строк на Товар становить _____ (____________) місяців. Постачальник гарантує якість Товару протягом його гарантійного строку. У разі виходу з ладу Товару протягом гарантійного строку Постачальник зобов’язаний замінити такий Товар на Товар належної якості протягом _____ (___________) календарних днів.
  • Усі витрати, пов’язані з повторною передачею Товару, у зв’язку з неналежною якістю такого Товару (транспортні витрати та ін.) несе Постачальник.
  • Постачальник гарантує, що функціональні можливості Товару відповідають функціональним можливостям, зазначеним у документації до нього.
  • Постачальник гарантує, що укладення і виконання умов цього Договору не порушують права розробника Товару.
 • ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ
  • Загальна вартість Товару за цим Договором відповідно до Специфікації (Додаток № 1 до цього Договору) становить ____________ грн (_____________________ гривень ___ копійок), з урахуванням ПДВ – __________ грн (_______________________ гривень ___ копійок).
  • Ціни за одиницю Товару, визначені Сторонами у Специфікації (Додаток № 1 до цього Договору) не можуть бути змінені протягом строку дії Договору.
 1. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
  • Розрахунки за переданий Товар проводяться шляхом оплати Покупцем після підписання Сторонами акта приймання-передачі товару.
  • Оплата за фактично переданий Товар, за умови його належної якості та відповідності вимогам Покупця, здійснюється у безготівковій формі протягом 10 (десяти) робочих днів з дати підписання обома Сторонами акта приймання-передачі товару.
  • У разі неналежного бюджетного фінансування розрахунки здійснюються протягом 10 (десяти) робочих днів з дати отримання Покупцем бюджетних асигнувань на здійснення закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Будь-які штрафні санкції в такому випадку до Покупця не застосовуються.
  • Постачальник не може вимагати від Покупця проведення будь-яких додаткових оплат.
  • Основні вимоги щодо умов оплати Договору визначаються згідно з положеннями статей 46 – 49 Бюджетного кодексу України.
  • Грошовою одиницею, в якій здійснюються розрахунки за Договором, є гривня.
 1. СТРОКИ ТА УМОВИ ПЕРЕДАЧІ ТОВАРУ
  • Сторони домовились, що поставка Товару за Договором здійснюється на умовах DDР, що визначені Правилами використання внутрішніх та міжнародних торгових термінів Інкотермс 2010, прийнятими Міжнародною торговою палатою, з урахуванням відповідних особливостей, передбачених цим Договором.
  • Місце передачі Товару: _____________________________________________.

                                          (повна адреса територіальної (дільничної) виборчої комісії)

 • Строк (термін) передачі Товару: з моменту набрання чинності Договором до “___” _____________ 20__ року.
 • Транспортні витрати, пов’язані з доставкою Товару до місця, вказаного у п. 5.2 цього Договору, несе Постачальник.
 1. ТАРА (УПАКОВКА). МАРКУВАННЯ
  • Товар передається Постачальником Покупцю в тарі (упаковці), яка відповідає вимогам стандартів або технічних умов.
  • Тара (упаковка) Товару повинна забезпечувати його схоронність за звичайних умов зберігання і транспортування.
  • Кожне пакувальне місце Товару повинно бути промаркованим на тарі (упаковці) чи ярлику відповідно до державних стандартів, технічних умов і виконано таким чином, який виключає його знищення або пошкодження за час транспортування до Покупця.
 • ПОРЯДОК ПРИЙМАННЯ ТОВАРУ
  • Приймання-передача Товару оформлюється шляхом підписання Сторонами акта приймання-передачі товару.
  • Після передачі всього обсягу Товару, передбаченого цим Договором, Постачальник надає Покупцю підписаний зі своєї сторони акт приймання-передачі товару. Покупець зобов’язується протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту отримання від Постачальника акта приймання-передачі товару розглянути його, підписати зі своєї Сторони та передати один примірник Постачальнику або направити Постачальнику обґрунтовані зауваження щодо переданого Товару. У випадку, якщо протягом строку, встановленого цим пунктом, Покупець не направить Постачальнику обґрунтованих зауважень щодо переданого Товару або не надасть Постачальнику примірника, підписаного зі своєї сторони акта приймання-передачі товару, то цей акт вважається Сторонами узгодженим, а Постачальник – таким, що належним чином передав Товар, визначений цим Договором.
  • У випадку наявності у Покупця обґрунтованих зауважень щодо переданого Товару неналежної якості або Товару, що не відповідає вимогам, зазначеним у розділі ІІ Договору, Сторонами складається двосторонній акт, у якому зазначається перелік недоліків Товару та конкретний строк їх усунення.
  • Зауваження та недоліки Товару усуваються за рахунок Постачальника у строк не більше, ніж 5 (п’ять) календарних днів.
  • Після усунення зауважень Покупця Товар пред’являється до приймання і приймається в порядку, визначеному пунктами 7.2 – 7.4 цього Договору.
  • Моментом виконання Постачальником обов’язку передачі Товару та переходу права власності на Товар до Покупця вважається дата підписання Сторонами акта прийманняпередачі товару.
  • Ризики випадкового знищення та/або пошкодження Товару переходять до Покупця з моменту передачі Товару Покупцю і підписання Сторонами акта приймання-передачі товару.
 • ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

8.1. Покупець зобов’язаний:

 • Прийняти Товар згідно з актом приймання-передачі товару у разі його належної якості та відповідності вимогам Покупця;
 • Своєчасно та в повному обсязі сплатити за фактично переданий Товар.

8.2. Покупець має право:

 • Достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Постачальником, повідомивши про це його у 7-денний строк;
 • Виявляти недоліки переданого Товару та оформляти дефектний акт з переліком недоліків відповідно до п. 7.2 цього Договору;
 • Змінювати обсяг закупівлі Товару та загальну вартість Договору, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Покупця. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом укладення додаткової угоди;
 • Повернути акт приймання-передачі товару Постачальнику без здійснення оплати в разі його неналежного оформлення (відсутність печатки, підписів тощо), та/ або прострочення строку поставки Товару, та/або передачі Товару неналежної якості.

8.3. Постачальник зобов’язаний:

 • Забезпечити передачу Товару, якість якого відповідає умовам, установленим розділом II цього Договору;
 • Забезпечити передачу Товару у строки, встановлені цим Договором;
 • Усувати виявлені Покупцем недоліки згідно з дефектним актом відповідно до п.

7.4 цього Договору.

8.4. Постачальник має право:

 • Отримувати від Покупця інформацію, необхідну для передачі Товару за цим Договором;
 • Отримати за переданий Товар оплату в розмірах і строки, передбачені цим

Договором;

 • На дострокову поставку Товару за погодженням з Покупцем.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  • У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та законодавством.
  • У разі невиконання або несвоєчасного виконання зобов’язань при закупівлі Товару за бюджетні кошти Постачальник сплачує Покупцю штраф у розмірі 20 відсотків загальної вартості Договору.

Якщо при прийманні Товару Покупець виявить Товар неналежної якості або Товар, що не відповідає вимогам, зазначеним у Додатку № 1 до цього Договору, то він має право отримати від Постачальника на заміну таку ж кількість Товару належної якості або Товар, що відповідає вимогам Договору, та стягнути з Постачальника штраф у розмірі 20 % вартості неякісного Товару, якщо Постачальник недопоставить необхідну для заміни кількість Товару протягом 5 (п’яти) календарних днів з дати виявлення недоліків.

 • У випадку затримки платежів Покупцем, за умови його належного бюджетного фінансування, Постачальник має право вимагати оплати Покупцем пені у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочення платежу, від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожний день прострочення виконання зобов’язання, але не більше 10 відсотків загальної вартості Договору.

Про неналежне бюджетне фінансування Покупець зобов’язаний письмово повідомити Постачальника протягом 7 (семи) робочих днів з дня, коли Покупцю стало відомо про такі обставини.

 • Сплата штрафних санкцій не звільняє Сторони від обов’язку виконання договірних зобов’язань.
 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
  • Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання пов’язано з діями обставин непереборної сили, які Сторони не могли передбачити або запобігти (форс-мажорні обставини). До обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) належать обставини, що виникли внаслідок подій екстраординарного характеру, зокрема, але не виключно: пожежі, повені, шторми, землетруси, посуха, або інші стихійні лиха, війни або загроза війни, обмеження або санкції держави або державної влади, дії чи бездіяльність державних органів (включаючи непередбачені зміни законодавства, які погіршують виконання договірних зобов’язань Сторін, відсутність чи несвоєчасне опублікування нормативних актів чи інструктивних документів тощо), блокади, страйки, повстання, безлади, заколоти, масові заворушення, запровадження надзвичайного стану, протиправні дії третіх осіб, протидіяти яким неможливо і які не залежали від компетенції дій чи бездіяльності Сторін за Договором, за умов, що ці обставини впливають на виконання зобов’язань за цим Договором та у їх виникненні відсутня вина Сторони, якій такі обставини перешкодили виконанню свого обов’язку за цим Договором. Сторона, яка посилається на виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) зобов’язана вжити всіх необхідних заходів для усунення таких обставин.
  • Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), повинна не пізніше ніж протягом 7 (семи) робочих днів з моменту, коли Стороні стало відомо про такі обставини, повідомити іншу Сторону в письмовій формі.
  • Доказом (моментом) виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) є відповідні документи уповноважених органів.
  • Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини) позбавляє відповідну Сторону права посилатися на такі обставини, як на обставини, що звільняють від відповідальності.
 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
  • Усі суперечності та розбіжності, які виникли під час виконання цього Договору, вирішуються шляхом переговорів до досягнення Сторонами взаємної згоди.
  • У разі неможливості врегулювання шляхом переговорів суперечностей та розбіжностей, які виникли в процесі виконання цього Договору, або пов’язані з ним, вони вирішуються в судовому порядку відповідно до чинного законодавства.

XІІ. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 • Договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами, скріплення печатками Сторін і діє до 31 грудня 20__ року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором (у тому числі до спливу гарантійних строків).
 • Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

XІІІ. ІНШІ УМОВИ

 • Цей Договір складений українською мовою, у двох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.
 • Зміна або розірвання цього Договору допускається лише за згодою Сторін, крім випадків, передбачених пунктом 8.2.1 цього Договору, шляхом укладення додаткової угоди, яка підписується Сторонами.
 • Будь-які повідомлення Сторін надсилаються в письмовій формі або телеграфом, факсом, електронною поштою з подальшим їх письмовим підтвердженням.
 • Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею реквізитів та зобов’язується своєчасно, у письмовій формі, повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із ним несприятливих наслідків.
 • Усе, що не врегульовано цим Договором, регулюється згідно з законодавством.
 • Податковий статус Сторін:
  • Постачальник є __________________________________________________;

                                                           (статус платника податку на прибуток)

 • Покупець звільнений від сплати податку на прибуток згідно з пунктом 12 ст. 2 Бюджетного кодексу України.

                13.7. Відповідальна        за        виконання        Договору        особа        від        Покупця:

________________________________ .

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

 

XІV. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

14.1. Невід’ємною частиною цього Договору є:

Додаток № 1 – Специфікація.

 1. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ, РЕКВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН

ПОКУПЕЦЬ:

_______________________________________

(повне найменування територіальної виборчої комісії) 

ПОСТАЧАЛЬНИК:

___________________________________

          (повне найменування муб’єкта господарювання)

Юридична адреса:______________________ код ЄДРПОУ __________________________ р/р ___________________________________ в Державній казначейській службі України, _____________________ ,

        (назва населеного пункту)

МФО ________________

Юридична адреса: _____________________ код ЄДРПОУ (РНОКПП) _______________ п\р __________________________________  в ___________________________________ ,

                                   (найменування банку)

МФО ____________,

Свідоцтво про реєстрацію платника 

ПДВ № ______________________________

Тел\факс: ______________

Електронна адреса: _____________

Голова

_______________________________________

(повне найменування територіальної виборчої комісії)

________________  _______________________

(підпис)                        (прізвище, ім’я, по батькові)

Директор

____________________________________

(повне найменування суб’єкта госполдарювання)

______________  _______________________

              (підпис)                        (прізвище, ім’я, по батькові)

                                      мп                                                                           мп

       

Додаток № 1 до Договору № ___________

від “___” _____________ 20__ року

СПЕЦИФІКАЦІЯ 

з/п

Найменування товару

Кількість

Ціна з ПДВ, грн  за одиницю

Вартість з ПДВ, грн

     
     
  

Всього, грн (з ПДВ)

 

  

у т.ч. ПДВ

 

                           ВІД ПОКУПЦЯ                                  ВІД ПОСТАЧАЛЬНИКА

                                                Голова                                                                    Директор

    _______________________________________       ____________________________________

(повне найменування територіальної виборчої комісії)          (повне найменування суб’єкта господарювання)

      

________________  _______________________       ______________  _______________________

(підпис)       (прізвище, ім’я, по батькові)       (підпис)          (прізвище, ім’я, по батькові)


Поділитися на facebook
ПОДІЛИТИСЬ
0

КОМЕНТАРІ

Підписка на розсилку