Зразок договору на закупівлю послуг

15.10.2020 10:24
0
Поділитися на facebook
Поділитись

Зразок договору на закупівлю послуг

 

ДОГОВІР № ___________

 

                  м. _____________                                                        “___” _______________ 2020 року

           

 

_______________________________ в особі голови ______________________________ 

(повне найменування територіальної виборчої комісії)                                 (повне найменування територіальної виборчої комісії)

_______________________________________, який діє на підставі Виборчого кодексу України

                            (прізвище, ім’я, по батькові)

(далі – Замовник), з однієї сторони, і _________________________________________________

(повне найменівання суб’єкта господарювання)

в особі _______________________________   ________________________________________ ,

  (посада)                                                                   (прізвище, ім’я, по батькові) 

який (яка) діє на підставі _______________________________ (далі – Виконавець), з другої 

                                                    (назва документа)

сторони, разом – Сторони, уклали цей договір (далі – Договір) про нижченаведене.

 

 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.2. Виконавець зобов’язується у 20__ році надати у встановлений цим Договором строк ________________________________ (код згідно з ДК 021:2015: ___________________) 

                                   (назва послуг)

(далі – Послуги), а Замовник зобов’язується прийняти та оплатити надані Послуги.

 • Перелік Послуг наведений у Додатку № 1 до цього Договору.
 • Обсяги закупівлі Послуг можуть бути змінені.

 

 1. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ
  • Виконавець повинен надати Замовнику передбачені цим Договором Послуги, якість яких відповідає умовам, встановленим відповідними нормативно-правовими актами, виходячи зі специфіки конкретного виду послуг, та вимогам Замовника, зазначеним у додатках до цього Договору.
  • Усі витрати, пов’язані з повторним наданням Послуг, у зв’язку з неналежною якістю таких Послуг (транспортні витрати та ін.) несе Виконавець.

 

 1. ВАРТІСТЬ ДОГОВОРУ
  • Загальна вартість Послуг за цим Договором згідно з Розрахунком вартості послуг (Додаток № 1 до цього Договору) становить ________________ грн (_______________________ гривень ____ копiйок), у тому числі ПДВ – _________ грн (_______________ гривень ___ копiйок).

 

 1. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ
  • Розрахунки за фактично надані Послуги проводяться шляхом оплати Замовником після підписання Сторонами акта приймання-передачі наданих послуг.
  • Оплата за фактично надані Послуги, за умови їх відповідності вимогам Замовника та належної якості, здійснюється у безготівковій формі протягом 10 (десяти) робочих днів з дати підписання обома Сторонами акта приймання-передачі наданих послуг.
  • У разі неналежного бюджетного фінансування розрахунки здійснюються протягом
 • (десяти) робочих днів з дати отримання Замовником бюджетних асигнувань на здійснення закупівлі на свій реєстраційний рахунок. Будь-які штрафні санкції в такому випадку до Замовника не застосовуються.
  • Виконавець не може вимагати від Замовника проведення будь-яких додаткових оплат.
  • Основні вимоги щодо умов оплати Договору визначаються згідно з положеннями статей 46 – 49 Бюджетного кодексу України.
  • Грошовою одиницею, в якій здійснюються розрахунки за Договором, є гривня.

 

 1. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ-ПЕРЕДАЧІ ПОСЛУГ
 • Місцем надання Послуг є: ____________________________________________.

         (повна адреса територіальної (дільничної) виборчої комісії)

 • Строк (періодичність) надання Послуг: з моменту набрання чинності Договором до “___” _____________ 20__ року.
 • Приймання-передача наданих Послуг від Виконавця Замовнику здійснюється шляхом підписання Сторонами акта приймання-передачі наданих послуг.
 • Виконавець надає Замовнику підписаний акт приймання-передачі наданих послуг протягом 3 (трьох) робочих днів після надання повного обсягу Послуг.
 • Замовник протягом 3 (трьох) робочих днів від дати отримання акта прийманняпередачі наданих послуг надає Виконавцю підписаний акт або мотивовану відмову від його підписання.
 • У разі мотивованої відмови від приймання Послуг Замовник одночасно з відмовою направляє Виконавцю проект двостороннього акта з переліком недоліків і терміном їх усунення, який підлягає узгодженню з Виконавцем. Після усунення узгоджених недоліків Замовник протягом 3 (трьох) робочих днів від дати отримання акта приймання-передачі наданих послуг та усунення недоліків зобов’язаний надати Виконавцю підписаний акт.
 • Зауваження та недоліки усуваються за рахунок Виконавця у строк не більше, ніж 5 (п’ять) календарних днів.
 • Якщо протягом зазначеного у п. 5.5 строку на підписання акта приймання-передачі наданих послуг Замовник не надасть Виконавцю такий акт або мотивовану відмову у його підписанні, Послуги вважаються прийнятими відповідно до умов цього Договору.
 • Усі транспортні витрати, пов’язані з наданням Послуг за цим Договором, несе Виконавець.

 

 1. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН

6.1.  Замовник зобов’язаний: 

 • Забезпечувати Виконавця інформацією, необхідною для належного надання Послуг;
 • Прийняти фактично надані Послуги згідно з актом приймання-передачі у разі їх належної якості;
 • У порядку та на умовах, визначених цим Договором, здійснювати розрахунки за надані Послуги.

6.2. Замовник має право:

 • Достроково в односторонньому порядку розірвати цей Договір у разі невиконання зобов’язань Виконавцем, повідомивши про це його у 7-денний строк;
 • Контролювати надання Послуг у строки, встановлені цим Договором;
 • Виявляти недоліки наданих Послуг та оформляти двосторонній акт з переліком недоліків відповідно до п. 5.6 цього Договору;
 • Змінювати обсяг надання Послуг та загальну вартість Договору. У такому разі Сторони вносять відповідні зміни до цього Договору шляхом укладення додаткової угоди;
 • Повернути акт приймання-передачі наданих послуг Виконавцю без здійснення оплати в разі його неналежного оформлення (відсутність печатки, підписів тощо), або надання Послуг неналежної якості.

6.3. Виконавець зобов’язаний: 

 • Забезпечити надання Послуг, якість яких відповідає умовам, встановленим

Договором та нормативно-правовими актами у цій галузі та вимогам Замовника;

 • Забезпечити надання Послуг у строки, встановлені цим Договором;
 • Дотримуватись норм з техніки безпеки, охорони праці, охорони навколишнього природного середовища на території Замовника під час надання Послуг за Договором;
 • У разі виявлення недоліків наданих Послуг безоплатно усунути їх у строк, визначений Замовником, відповідно до п. 5.7 цього Договору;
 • Нести відповідальність за невиконання та (або) неналежне виконання умов цього Договору.

6.4. Виконавець має право:

 • Отримувати від Замовника інформацію, необхідну для надання Послуг за цим Договором;
 • Отримати за надані Послуги оплату в порядку, розмірах і строки, передбачені цим Договором; 6.4.3. На дострокове надання Послуг за погодженням із Замовником.

 

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
 • У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов’язань за цим

Договором Сторони несуть відповідальність, передбачену цим Договором та законодавством. 

 • За невиконання або неналежне виконання зобов’язань, у тому числі прострочення термінів надання Послуг, Виконавець сплачує Замовнику пеню у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла у період порушення зобов’язання, від загальної вартості Договору, за кожний день порушення зобов’язання.
 • У разі неналежного надання Послуг та/або Послуг, що не відповідають умовам цього Договору, Виконавець сплачує штраф у розмірі 20 % від вартості неналежно наданих Послуг або Послуг, що не відповідають умовам цього Договору.
 • У випадку затримки платежів з боку Замовника, за умови його належного бюджетного фінансування, Виконавець має право вимагати оплати Замовником пені у розмірі облікової ставки Національного банку України, що діяла у період прострочення платежу, від суми несвоєчасно виконаного грошового зобов’язання за кожний день прострочення виконання зобов’язання, але не більше 10 відсотків загальної вартості Договору.

Про неналежне бюджетне фінансування Замовник зобов’язаний письмово повідомити Виконавця протягом 7 (семи) робочих днів з дня, коли Замовнику стало відомо про такі обставини.

 • Сплата штрафних санкцій не звільняє Виконавця від обов’язку виконання договірних зобов’язань.

 

 1. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ
 • Сторони не несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання пов’язано з діями обставин непереборної сили, які Сторони не могли передбачити або запобігти (форс-мажорні обставини). До обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) належать обставини, що виникли внаслідок подій екстраординарного характеру, зокрема, але не виключно: пожежі, повені, шторми, землетруси, посуха, або інші стихійні лиха, війни або загроза війни, обмеження або санкції держави або державної влади, дії чи бездіяльність державних органів (включаючи непередбачені зміни законодавства, які погіршують виконання договірних зобов’язань Сторін, відсутність чи несвоєчасне опублікування нормативних актів чи інструктивних документів тощо), блокади, страйки, повстання, безлади, заколоти, масові заворушення, запровадження надзвичайного стану, протиправні дії третіх осіб, протидіяти яким неможливо і які не залежали від компетенції дій чи бездіяльності Сторін за Договором, за умов, що ці обставини впливають на виконання зобов’язань за цим Договором та у їх виникненні відсутня вина Сторони, якій такі обставини перешкодили виконанню свого обов’язку за цим Договором. Сторона, яка посилається на виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) зобов’язана вжити всіх необхідних заходів для усунення таких обставин.
 • Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин), повинна не пізніше ніж протягом 7 (семи) робочих днів з моменту, коли Стороні стало відомо про такі обставини, повідомити іншу Сторону в письмовій формі.
 • Доказом (моментом) виникнення обставин непереборної сили (форс-мажорних обставин) є відповідні документи уповноважених органів.
 • Неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про обставини непереборної сили (форс-мажорні обставини) позбавляє відповідну Сторону права посилатися на такі обставини, як на обставини, що звільняють від відповідальності.
 • Термін виконання Стороною зобов’язань за цим Договором відсувається відповідно на період часу, протягом якого діяли такі обставини та їх наслідки.

 

 1. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ
 • Усі суперечності та розбіжності, які виникли під час виконання цього Договору, вирішуються шляхом переговорів до досягнення Сторонами взаємної згоди.
 • У разі неможливості врегулювання шляхом переговорів суперечностей та розбіжностей, які виникли в процесі виконання цього Договору, або пов’язані з ним, вони вирішуються в судовому порядку відповідно до законодавства.

 

 1. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ
 • Договір вважається укладеним та набирає чинності з моменту його підписання обома Сторонами, скріплення печатками Сторін і діє до 31 грудня 2020 року, але в будь-якому випадку до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за Договором.
 • Закінчення строку дії цього Договору не звільняє Сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії цього Договору.

 

 1. ІНШІ УМОВИ
 • Цей Договір складений українською мовою, у двох автентичних примірниках, що мають однакову юридичну силу, – по одному для кожної із Сторін.
 • Зміна або розірвання цього Договору допускається лише за згодою Сторін, крім випадків, передбачених пунктом 6.2.1 цього Договору, шляхом укладення додаткової угоди, яка підписується Сторонами.
 • Жодна із Сторін не має права передавати свої права та обов’язки за Договором третім особам.
 • Будь-які повідомлення Сторін надсилаються в письмовій формі або телеграфом, факсом, електронною поштою з подальшим їх письмовим підтвердженням.
 • Сторона несе повну відповідальність за правильність вказаних нею реквізитів та зобов’язується своєчасно, у письмовій формі, повідомляти іншу Сторону про їх зміну, а у разі неповідомлення несе ризик настання пов’язаних із цим несприятливих наслідків.
 • Усе, що не врегульовано цим Договором, регулюється згідно з законодавством.
 • Податковий статус Сторін:
  • Постачальник є __________________________________________________;

                                                 (статус платника податку на прибуток)

 • Покупець звільнений від сплати податку на прибуток згідно з пунктом 12 ст. 2 Бюджетного кодексу України.

                11.8. Відповідальна        за        виконання        Договору        особа        від        Покупця:

________________________________ .

(посада, прізвище, ім’я, по батькові)

 

 

 

 

 1. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

12.1. Невід’ємною частиною цього Договору є: Додаток № 1 – Розрахунок вартості послуг.

 

 1. МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН

 

ЗАМОВНИК:

_______________________________________

(повне найменування територіальної виборчої комісії) 

ВИКОНАВЕЦЬ:

___________________________________

 (повне найменування муб’єкта господарювання)

Юридична адреса:______________________ код ЄДРПОУ __________________________ р/р ___________________________________ в Державній казначейській службі України, _____________________ ,

        (назва населеного пункту)

МФО ________________

Юридична адреса: _____________________ код ЄДРПОУ (РНОКПП) _______________ п\р __________________________________  в ___________________________________ ,

                                   (найменування банку)

МФО ____________,

Свідоцтво про реєстрацію платника 

ПДВ № ______________________________

Тел\факс: ______________

Електронна адреса: _____________

Голова

_______________________________________

(повне найменування територіальної виборчої комісії) 

________________  _______________________

(підпис)                        (прізвище, ім’я, по батькові)

Директор

____________________________________

(повне найменування суб’єкта госполдарювання)

 

______________  _______________________

              (підпис)                        (прізвище, ім’я, по батькові)

 

МП

 

МП

 

 

Додаток № 1

до Договору № __________

від “___” ______________ 20__ року

 

 

Розрахунок вартості послуг 

 

з/п

Найменування

Од.

Кількість 

Ціна за одиницю, грн з ПДВ

 

Сума, грн  з ПДВ

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

3

 

 

 

 

 

 

Всього з ПДВ, грн:

 

 

 

 

 

у т.ч. ПДВ:

 

 

 

 

 

 

 

                           ВІД ЗАМОВНИКА                                 ВІД ВИКОНАВЦЯ

 

                                                Голова                                                                    Директор

    _______________________________________       ____________________________________

(повне найменування територіальної

виборчої комісії)                                             (повне найменування суб’єкта господарювання)

      

________________  _______________________       ______________  _______________________

(підпис)  (прізвище, ім’я, по батькові)          (підпис)     (прізвище, ім’я, по батькові)

             

                                                    МП                                                                            МП

 

 

 


Поділитися на facebook
ПОДІЛИТИСЬ
0

КОМЕНТАРІ

Підписка на розсилку