“Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції”,- Наказ Мінекономіки від 14.12.2020 № 2628

11.10.2021 12:14
0
Поділитися на facebook
Поділитись
Друкувати

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

НАКАЗ

14.12.2020  № 2628

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 березня 2021 р.
за № 275/35897

Про затвердження форми і Вимог до забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції

{Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки
№ 184-21 від 02.07.2021}

Відповідно до абзацу десятого пункту 11 частини першої статті 9 Закону України «Про публічні закупівлі» НАКАЗУЮ:

1. Затвердити такі, що додаються:

форму забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції;

Вимоги до забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції.

2. Департаменту сфери публічних закупівель забезпечити подання цього наказу на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України в установленому порядку.

3. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

4. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

Міністр

І. Петрашко

ПОГОДЖЕНО:

Голова Національного банку України

Перший заступник
Міністра цифрової трансформації України

Т.в.о. Голови Державної регуляторної служби УкраїниК.Є. Шевченко


О. Вискуб

О. Мірошніченко

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
14 грудня 2020 року № 2628

ФОРМА
забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції

Директор департаменту
сфери публічних закупівель


Л. Лахтіонова

{Форма із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки № 184-21 від 02.07.2021}

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
розвитку економіки,
торгівлі та сільського
господарства України
14 грудня 2020 року № 2628

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
03 березня 2021 р.
за № 275/35897

ВИМОГИ
до забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції

1. Ці Вимоги визначають обов’язкові вимоги до гарантії, яка надається як забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції, передбаченої пунктом 10 частини першої статті 1 Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – гарантія), банками, іншими фінансовими установами та страховими організаціями (далі – гарант).

2. Терміни, зазначені в цих Вимогах і формі забезпечення тендерної пропозиції / пропозиції (далі – форма), затвердженій цим наказом, вживаються у значеннях, визначених Цивільним кодексом УкраїниЗаконом України «Про публічні закупівлі», постановою Правління Національного банку України від 15 грудня 2004 року № 639 «Про затвердження Положення про порядок здійснення банками операцій за гарантіями в національній та іноземних валютах» (у редакції постанови Правління Національного банку України від 25 січня 2018 року № 5).

3. Реквізити гарантії, визначені у формі, є обов’язковими для складання гарантії.

4. У реквізитах гарантії:

1) щодо повного найменування гаранта зазначається інформація:

повне найменування гаранта, його ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань;

{Абзац другий підпункту 1 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки № 184-21 від 02.07.2021}

код банку (у разі наявності);

адреса місцезнаходження;

поштова адреса для листування;

адреса електронної пошти гаранта, на яку отримуються документи;

SWIFT-адреса гаранта (у разі, якщо гарантом є банк);

2) щодо повного найменування принципала, яким є учасник процедури закупівлі / спрощеної закупівлі, зазначається інформація:

повне найменування – для юридичної особи;

прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) – для фізичної особи;

ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – для принципала юридичної особи – резидента;

{Абзац четвертий підпункту 2 пункту 4 із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства економіки № 184-21 від 02.07.2021}

реєстраційний номер облікової картки платника податків – для принципала фізичної особи – резидента (у разі наявності);

серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичної особи, яка через свої релігійні переконання відмовляється від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків) або індивідуальний податковий номер платника податку на додану вартість (у разі відсутності паспорта);

адреса місцезнаходження;

3) щодо повного найменування бенефіціара, яким є замовник, зазначається інформація:

повне найменування юридичної особи;

ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, його категорія;

адреса місцезнаходження;

4) сума гарантії зазначається цифрами і словами, назва валюти – словами;

5) у назві валюти, у якій надається гарантія, зазначається валюта, у якій надається гарантія, та її цифровий і літерний код відповідно до Класифікатора іноземних валют та банківських металів, затвердженого постановою Правління Національного банку України від 04 лютого 1998 року № 34;

6) датою початку строку дії гарантії зазначається дата видачі гарантії або дата набрання нею чинності;

7) зазначається дата закінчення строку дії гарантії, якщо жодна з подій, передбачених у пункті 4 форми, не настане;

8) зазначаються унікальний номер оголошення про проведення конкурентної процедури закупівлі / оголошення про проведення спрощеної закупівлі, присвоєний електронною системою закупівель, у форматі UA-XXXX-XX-XX-XXXXXX-X та назва і вебсайта інформаційно-телекомунікаційної системи «PROZORRO»;

9) в інформації щодо тендерної документації / оголошення про проведення спрощеної закупівлі зазначаються:

дата рішення замовника, яким затверджена тендерна документація, або дата оголошення про проведення спрощеної закупівлі;

назва предмета закупівлі / частини предмета закупівлі (лота) згідно з оголошенням про проведення конкурентної процедури закупівлі / оголошенням про проведення спрощеної закупівлі;

10) строк сплати коштів за гарантією зазначається в робочих або банківських днях;

11) у разі якщо надавачем гарантії є страхова організація, зазначається:

назва договору, відповідно до якого надається гарантія, його номер та інші реквізити договору в разі їх наявності;

ліцензія на здійснення страхової діяльності.

5. Гарантія та договір, який укладається між гарантом та принципалом, не може містити додаткових умов щодо:

вимог надання принципалом листів або інших документів (крім випадків надання принципалом повідомлення гаранту про настання обставин, за яких строк дії гарантії вважається закінченим, зазначених у абзаці четвертому пункту 4 форми);

вимог надання третіми особами листів або документів, що підтверджують факт настання гарантійного випадку;

можливості часткової сплати суми гарантії.

6. Гарантія, яка складається на паперовому носії, підписується уповноваженою(ими) особою(ами) гаранта та скріплюється печатками (у разі наявності).

7. Гарантія, яка надається в електронній формі, підписується шляхом накладання кваліфікованого(их) електронного(их) підпису(ів) та кваліфікованої електронної печатки (у разі наявності), що прирівняні до власноручного підпису(ів) уповноваженої(их) особи(іб) гаранта та його печатки відповідно.

8. Зміни до гарантії можуть бути внесені в порядку, передбаченому законодавством України, після чого вони стають невід’ємною частиною цієї гарантії.

Директор департаменту
сфери публічних закупівель


Л. Лахтіонова


Поділитися на facebook
ПОДІЛИТИСЬ
0

КОМЕНТАРІ

Підписка на розсилку
[anycomment]