ПОРЯДОК підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів від 02 серпня 2022

07.09.2022 11:17
0
Поділитися на facebook
Поділитись
Друкувати

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 серпня 2022 р. № 861

ПОРЯДОК
підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів

 1. Цей Порядок встановлює механізм підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів, що є предметом закупівлі і визначені підпунктом 2 пункту 61 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про публічні закупівлі” (далі — Закон) та додатковим переліком товарів, що затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 3 пункту 61 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону.
 2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.
 3. Дія цього Порядку не застосовується до закупівель товарів, вартість яких дорівнює або перевищує суми, зазначені в Угоді про державні закупівлі, укладеній 15 квітня 1994 р. в м. Марракеші, із змінами, внесеними Протоколом про внесення змін до Угоди про державні закупівлі, вчиненим 30 березня 2012 р. в м. Женеві, а також положеннях про державні закупівлі інших міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, зокрема угодах про вільну торгівлю, в гривневому еквіваленті на дату закупівлі і країною походження яких є країни, з якими Україна уклала такі угоди, та країни, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, що підтверджується сертифікатом про походження товару.

Перелік країн, з якими укладено угоди про вільну торгівлю, а також перелік країн, які є учасниками Угоди про державні закупівлі, до якої Україна приєдналася відповідно до Закону України “Про приєднання України до Угоди про державні закупівлі”, публікується на офіційному веб-сайті Мінекономіки. 

 1. Ступінь локалізації виробництва товарів, що є предметом закупівлі (далі — ступінь локалізації), підтверджується Мінекономіки в автоматичному режимі під час формування переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації (далі — перелік), на підставі поданої виробником товару заявки про включення товару до переліку (далі — заявка) за формою згідно з додатком 1, калькуляції собівартості товару із зазначенням митної вартості імпортних компонентів (імпортованих      виробником      та/або     придбаних      у

постачальників, які є резидентами України) (далі — калькуляція собівартості товару) за формою згідно з додатком 2 та підтвердження здійснення на території України виробництва не менше одного з елементів товару (зокрема вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів) та/або використання вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів, виготовлених на території України.

 1. До переліку включаються товари, які відповідають ступеню локалізації, визначеному у підпункті 1 пункту 61 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, або ступеню локалізації, передбаченому додатковим переліком товарів, що затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 3 пункту 61 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, в разі коли:

наявна конструкторсько-технологічна документація та/або зареєстровано право інтелектуальної власності на товар, що є предметом закупівлі, що відображено в балансі;

на території України виробляється не менше одного з елементів таких товарів (зокрема вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів) та/або для виробництва використовуються вузли, агрегати, деталі і комплектувальні вироби, виготовлені на території України;

виробники товарів здійснюють їх гарантійне і післягарантійне обслуговування.

 1. Заявка разом із калькуляцією собівартості товару у поточному році подається безоплатно виробником товару в електронній формі шляхом заповнення електронних форм з окремими полями на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель (далі — веб-портал) з накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису (далі — електронний підпис) керівника виробника товару або уповноваженої ним особи.

Забезпечення технічної реалізації подання заявки та можливості заповнення виробником товару форми калькуляції собівартості товару на веб-порталі здійснюється адміністратором електронної системи закупівель.

 1. Ступінь локалізації розраховується виробником товару та автоматично підтверджується шляхом математичної перевірки інформації, внесеної до форми калькуляції собівартості товару.

Вартісні показники імпортних компонентів відображаються у гривнях.

Вартість імпортних компонентів, виражена в іноземній валюті, відображається у гривнях за офіційним курсом до іноземної валюти, встановленим Національним банком на дату постачання таких компонентів.

Відповідність товару вимогам пункту 5 цього Порядку підтверджується шляхом зазначення необхідної інформації в електронних полях заявки.

Виробник товару несе персональну відповідальність за зміст, достовірність, актуальність, повноту та коректність інформації, яка подається ним відповідно до пункту 4 цього Порядку.

Заявка формується на веб-порталі автоматично у разі, коли в електронні поля, що визначені як обов’язкові до заповнення, інформація внесена у повному обсязі, не містить арифметичних помилок, накладено електронний підпис керівника виробника товару або уповноваженої ним особи.

 1. Заявка на щорічне підтвердження відповідності товару, включеного до переліку у попередні роки, критерію локалізації поточного року подається виробником товару на веб-порталі щороку до 1 січня відповідно до пунктів 6 і 7 цього Порядку.
 2. Щорічне підтвердження відповідності товару, включеного до переліку у попередні роки, критерію локалізації поточного року здійснюється на підставі поданої виробником товару заявки.
 3. Перелік формується за результатами автоматичного опрацювання поданих виробником заявок на веб-порталі.

Перелік оприлюднюється на веб-порталі та офіційному веб-сайті Мінекономіки.

 1. У переліку зазначаються:

вид і марка товару, ступінь локалізації;

для виробників товару — юридичних осіб — найменування, код
згідно з ЄДРПОУ; для виробників товару — фізичних осіб —
підприємців — прізвище, ім’я, по батькові (за наявності), реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті).

 1. У разі неподання заявки на щорічне підтвердження відповідності товару, виявлення недостовірності інформації, зазначеної виробником товару, або у разі невідповідності товару критеріям локалізації поточного року, визначеним у підпункті 1 пункту 61 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, чи ступеню локалізації, передбаченому додатковим переліком товарів, що затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 3 пункту 61 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” Закону, товар автоматично виключається з переліку.
 2. Учасник, з яким укладено договір про закупівлю предмета закупівлі, внесеного до переліку, одночасно з передачею товару надає замовнику підготовлену виробником товару фактичну калькуляцію собівартості такого товару, що оприлюднюється замовником в електронній системі закупівель разом із звітом про виконання договору про закупівлю.
 3. Товар може бути виключено з переліку на підставі відповідних рішень уповноважених органів, прийнятих в межах їх повноважень з проведення заходів нагляду та контролю, передбачених Законом, або за рішенням суду в межах господарського чи кримінального провадження в частині надання виробником товару недостовірної інформації про рівень локалізації товару.

Уповноважені органи протягом трьох робочих днів з дати прийняття таких рішень повідомляють Мінекономіки листом про такі рішення, позивачі надають до Мінекономіки відповідні рішення суду.     

Адміністратор електронної системи закупівель вчиняє дії з виключення товару з переліку на підставі листа Мінекономіки, наданого за результатами опрацювання відповідних рішень уповноважених органів або рішень суду.

 1. Товар, виключений з переліку на підставі пункту 14 цього Порядку, не може бути повторно внесений до переліку протягом двох років з дати його виключення.

_____________________

 

Додаток 1
до Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів

ЗАЯВКА
про включення товару до переліку товарів
із підтвердженим ступенем локалізації

Заявник _____________________________________________________________

(для виробника товару — юридичної особи — найменування, код згідно з ЄДРПОУ; для
виробника товару — фізичної особи — підприємця — прізвище, ім’я, по батькові (за наявності),
реєстраційний номер облікової картки платника податків або серія (за наявності) та
номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно
 повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку в паспорті)

_____________________________________________________________________

(прізвище, ім’я та по батькові (за наявності) керівника виробника товару або уповноваженої ним особи)

_____________________________________________________________________      (місцезнаходження виробника товару)

_______________________                                 ________________________

   телефон                                                                                                    адреса електронної пошти

Основний вид діяльності (за КВЕД) ____________________________

Прошу внести товар, зазначений у цій заявці, до переліку товарів із підтвердженим ступенем локалізації.

Я підтверджую:

що зазначений товар відповідає ступеню локалізації виробництва, визначеному у підпункті 1 пункту 61 розділу X “Прикінцеві та перехідні положення” Закону України “Про публічні закупівлі”, або ступеню локалізації, передбаченому додатковим переліком товарів, що затверджується Кабінетом Міністрів України відповідно до підпункту 3 пункту 61 розділу Х “Прикінцеві та перехідні положення” зазначеного Закону;

наявність конструкторсько-технологічної документації та/або зареєстрованого права інтелектуальної власності на зазначений товар, що відображено в балансі;

що на території України здійснюється виробництво не менше одного з елементів зазначеного товару (зокрема вузлів, агрегатів, деталей і комплектувальних виробів) та/або для виробництва товару використовуються вузли, агрегати, деталі і комплектувальні вироби, виготовлені на території України;

що здійснюю гарантійне і післягарантійне обслуговування зазначеного товару.

Поряд-ковий номер

Наймену-вання товару

Технологіч-ні операції, які здійснюють-ся на території України

Ступінь локаліза-ції, відсотків

Собівар-тість товару, гривень

Митна вартість компонентів, що імпортовані в Україну виробником для виробництва товару, гривень

Вартість імпортних компонентів, придбаних окремо та/або у складі товару виробником для виробництва техніки і обладнання у постачальника, який є резидентом України, без урахування податку на додану вартість, гривень

 

Заявка подається для (зазначити потрібне):

    первинного внесення до переліку товарів, що є предметом закупівлі;

    щорічного підтвердження переліку товарів, що є предметом закупівлі.

 

 

_________________________________
(прізвище та ініціали (ініціал власного імені) керівника виробника товару або уповноваженої ним особи)

__________________
(підпис)

 

_____________________

 

 

Додаток 2
до Порядку підтвердження ступеня локалізації виробництва товарів

КАЛЬКУЛЯЦІЯ
собівартості продукції із зазначенням митної вартості імпортних компонентів (імпортованих виробником та/або придбаних у постачальників, які є резидентами України)

Назва товару _________________________________________________

(станом на ___.___.________ р.)

 

Номер рядка

Найменування статей калькуляції

Одиниця виміру 

Сума, гривень

1

Сировина, матеріали, комплектувальні вироби, покупні напівфабрикати

гривень

 

 

з них:

 

 

 

вітчизняного виробництва

гривень

 

 

імпортні

гривень

 

 

комплектувальні вироби, сировина і матеріали, придбані за прямими контрактами (МВ)

гривень

 

 

комплектувальні вироби, сировина і матеріали, придбані через постачальників-резидентів (ІВ)

гривень

 

2

Паливо та енергія на технологічні цілі

гривень

 

3

Заробітна плата основна та додаткова

гривень

 

4

Нарахування єдиного внеску

гривень

 

5

Витрати на утримання та експлуатацію устаткування (у тому числі амортизація)

гривень

 

6

Загальні витрати

гривень

 

7

Виробнича собівартість
(рядок 1 + рядок 2 + рядок 3 + рядок 4 +
рядок 5 + рядок 6)

гривень

 

8

Адміністративні витрати

гривень

 

9

Витрати на збут

гривень

 

10

Інші операційні витрати

гривень

 

11

Повна собівартість (С)
(рядок 7 + рядок 8 + рядок 9 + рядок 10)

гривень

 

 

__________________________________
(прізвище та ініціали (ініціал власного імені)
       керівника виробника товару)

__________________
(підпис)

_____________________

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 2 серпня 2022 р. № 861

ПОРЯДОК
проведення моніторингу дотримання вимог щодо ступеня
локалізації виробництва предметів закупівлі, внесених до
переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим
ступенем локалізації виробництва

 1. Цей Порядок визначає процедуру проведення моніторингу дотримання вимог щодо ступеня локалізації виробництва предметів закупівлі, внесених до переліку товарів, що є предметом закупівлі, з підтвердженим ступенем локалізації виробництва (далі — перелік).
 2. Моніторинг дотримання вимог щодо ступеня локалізації виробництва предметів закупівлі, внесених до переліку (далі — моніторинг), є комплексом заходів, що забезпечує систематичний аналіз даних, що містяться в електронній системі закупівель, про результати проведених замовниками відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі” (далі — Закон) публічних закупівель за предметами закупівель, внесеними до переліку.
 3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законі.
 4. Моніторинг проводиться Мінекономіки один раз на півроку на підставі даних електронної системи закупівель, отриманих від адміністратора електронної системи закупівель (далі — адміністратор), та даних з інших джерел.
 5. Адміністратор один раз на півроку до 5 січня та 5 липня подає Мінекономіки дані, що містяться в електронній системі закупівель, щодо:

оголошених закупівель предметів закупівель, внесених до переліку;

замовників, що оголосили закупівлі за предметами закупівель, внесеними до переліку, та учасників таких закупівель;

укладених договорів про закупівлю за предметами закупівель, внесеними до переліку;

відмінених закупівель за предметами закупівель, внесеними до переліку.

Мінекономіки може звернутися до адміністратора щодо надання іншої додаткової інформації, необхідної для проведення моніторингу. За таких обставин адміністратор зобов’язаний протягом двох робочих днів з дня отримання зазначеного запиту надати Мінекономіки запитувану інформацію.

 1. Мінекономіки оприлюднює результати моніторингу за перше півріччя на своєму офіційному веб-сайті до 20 липня.

Результати річного моніторингу Мінекономіки оприлюднює на своєму офіційному веб-сайті до 30 січня року, що настає за звітним.

 1. Узагальнену за рік інформацію про результати моніторингу Мінекономіки подає Кабінету Міністрів України не пізніше 1 квітня року, що настає за звітним бюджетним роком.

 

_____________________

 


Поділитися на facebook
ПОДІЛИТИСЬ
0

КОМЕНТАРІ

Підписка на розсилку
[anycomment]