Шаблон договору на закупівлю послуг харчування

25.08.2021 12:16
0
Поділитися на facebook
Поділитись

ПРОЕКТ ДОГОВОРУ (зразок)  

                                                                                       

ДОГОВІР № ______

 ___________                                                               «__» ____________202__ року

________________________ в особі _________________________, що діє на підставі ___________________ (далі – Замовник), з однієї сторони, та ____________________________________ в особі ___________________________, що діє на підставі ______________________________________ (далі – Виконавець), з іншої сторони, разом – Сторони, керуючись Бюджетним, Цивільним та Господарським кодексами України, Законом України  «Про публічні закупівлі» уклали цей Договір (далі – Договір) за результатами процедури закупівлі/спрощеної закупівлі ID______________ про наступне:

І. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

1.1. Виконавець зобов’язується надати Замовнику послуги, зазначені в пункті 1.2 цього Договору, а Замовник – прийняти та оплатити такі послуги за вартістю, на умовах та у порядку, встановленими цим Договором.

1.2. Найменування послуг: код ДК 021:2015: 55510000-8 – Послуги їдалень (деталізація послуг зазначається Замовником самостійно) (далі – послуги).

1.3. Кількість/обсяг послуг, які надаються за цим Договором, зазначені у Специфікації (додаток №1 до цього Договору), що є невід’ємною частиною цього Договору.

1.4. Послуги надаються відповідно до дислокації закладів освіти (додаток № 2 до цього Договору) та сформованих узгоджених заявок щодо кількості дітей на харчування.

1.5. Обсяги закупівлі можуть бути зменшені залежно від реального фінансування видатків Замовника, зокрема з урахуванням фактичного обсягу видатків Замовника згідно статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі», шляхом укладання додаткової угоди до цього Договору.

1.6. Договірні зобов’язання Замовника виникають при наявності відповідних бюджетних асигнувань. 

ІІ. ЯКІСТЬ ПОСЛУГ

2.1. Виконавець повинен надати Замовнику послуги, передбачені цим Договором, якість яких відповідає __________________ (Замовником зазначаються вимоги щодо якості послуг відповідно до умов тендерної документації з посиланням на акти законодавства).

2.2. Виконавець зобов’язується щоденно проводити бракераж страв у відповідності з діючим законодавством України (доцільно прописати алгоритм проведення такого бракеражу).

2.3. Виконавець зобов’язується дотримуватися вимог законодавства щодо санітарно-епідеміологічного стану приміщень, де готуються страви, зберігаються продукти харчування (продовольча сировина) та здійснюється безпосереднє харчування дітей, а також вимог законодавства про проходження працівниками санітарного огляду.

2.4. Виконавець зобов’язується проводити закупівлю продуктів харчування та продовольчої сировини, які будуть використовуватися у шкільній їдальні для приготування їжі, що відповідають вимогам законодавства щодо їх безпеки і якості (ГОСТ, ДСТУ, ТУ тощо) та мають документи, які підтверджують якість та походження продуктів харчування (декларація виробника, сертифікат якості товару, висновок санітарно-епідеміологічної експертизи тощо).

2.5. Виконавець зобов’язується при обробленні сировини, виготовленні страв та виробів дотримуватись усіх технологічних процесів та санітарних норм згідно з нормативно-технологічною документацією. Виконавець при обробленні сировини, виготовленні страв та виробів повинен враховувати пропозиції та зауваження зі сторони адміністрації школи, дітей, батьківського комітету щодо якості страв та їх асортименту.

2.6. Виконавець зобов’язується під час надання послуг застосовувати заходи із захисту довкілля, передбачені законодавством України. 

ІІІ. ЦІНА ДОГОВОРУ

3.1. Ціна Договору становить  _________ гривень без ПДВ/з ПДВ (сума прописом).

3.2. Будь-які розрахунки за цим Договором здійснюються у національній валюті України – гривні.

3.3. Ціна цього Договору може бути зменшена за взаємною згодою Сторін.

ІV. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ОПЛАТИ

4.1. Розрахунки здійснюються Замовником протягом _____ робочих днів після підписання сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг шляхом безготівкового перерахування коштів на розрахунковий рахунок Виконавця.

4.2. У разі затримки у виділенні бюджетних асигнувань розрахунки за послуги здійснюються протягом ___ робочих днів з дати отримання Замовником бюджетних асигнувань на здійснення закупівлі.

4.3. Будь-які штрафні та оперативно-господарські санкції у випадку, передбаченому пунктом 4.2 цього Договору до Замовника не застосовуються.

  1. НАДАННЯ ПОСЛУГ

5.1. Строк надання послуг: _______________ (зазначається Замовником).

5.2. Місце надання послуг: _______________ (зазначається Замовником).

5.3. Обсяг послуги на кожен день визначається представником Виконавця за погодженням із представником Замовника (або представником навчального закладу залежно від порядку організації закупівель) відповідно до кількості фактично присутніх у навчальному закладі дітей у цей день (кількість дітей, які фактично отримають харчування) шляхом подання Замовником (або представником навчального закладу залежно від порядку організації закупівель) заявок у порядку, який встановлюється Виконавцем. Подання заявок здійснюється завчасно з відведенням достатнього строку для приготування їжі (доцільно прописати більш деталізовано в кожному конкретному випадку організації харчування).

5.4. Режим харчування дітей, для яких надаються послуги за цим Договором, визначається керівником навчального закладу. Виконавець зобов’язаний надавати послуги з організації харчування дітей відповідно до встановленого у навчальному закладі режиму харчування для вікових категорій дітей.

5.5. Замовник може проводити перевірку надання послуги за цим Договором в частині якості та обсягів надання послуги, для чого Замовником утворюється відповідна робоча група з числа працівників Замовника (або навчального закладу).

5.5.1. За результатами перевірки складається Акт про проведення перевірки, який підписується представниками обох Сторін.

5.5.2. Замовник з власної ініціативи має право проводити перевірки надання послуги за цим Договором (Замовником можуть бути деталізовані в договорі підстави для проведення таких перевірок, наприклад надходження до Замовника повідомлення про порушення, допущені Виконавцем під час надання послуги за цим Договором, виникнення у Замовника сумнівів щодо обсягів та/або якості наданих послуг за будь-який період тощо).

5.5.3. Виконавець зобов’язаний підписати Акт, передбачений п. 5.5.1 цього Договору. У випадку наявності заперечень чи інших зауважень Виконавець має право викласти свою окрему думку стосовно змісту Акту, про що зазначається в ньому, та зобов’язаний підписати його.

5.5.4. Замовник може залучати до проведення перевірок представників органів місцевого самоврядування, громадськості, профспілок, батьківських комітетів, інших фахівців та зацікавлених осіб з власної ініціативи або на їх вимогу.

VІ. ПРАВА ТА ОБОВ´ЯЗКИ СТОРІН

6.1. Замовник зобов’язаний:

6.1.1. Своєчасно та в повному обсязі сплачувати за надані послуги відповідно до умов цього Договору;

6.1.2. Приймати надані послуги належної якості згідно з Актом приймання-передачі наданих послуг;

6.1.3. Не розголошувати без згоди Виконавця інформацію, що є конфіденційною або становить комерційну таємницю, яка стала відома Замовнику під час виконання Договору;

6.1.4. У разі зміни реквізитів повідомити Виконавця письмово протягом _____ робочих днів з дати їх зміни;

6.1.5. Сприяти представникам громадськості, профспілок, батьківських комітетів, іншим фахівцям та зацікавленим особам в здійсненні громадського контролю за наданням Виконавцем послуги належної якості.

6.2. Замовник має право: 

6.2.1. Достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку (порядок розірвання може бути прописаний в договорі або відповідно до норм законодавства) у разі невиконання зобов’язань Виконавцем за цим Договором, письмово повідомивши його за ____ днів до бажаної дати розірвання Договору;

6.2.2. Вимагати від Виконавця своєчасного та належного виконання умов цього Договору;

6.2.3. Зменшувати обсяг закупівлі послуги та ціну цього Договору з урахуванням фактичного обсягу видатків;

6.2.4. Повернути Виконавцю Акт приймання-передачі наданих послуг у разі неналежного його оформлення (відсутності печатки, підписів, наявність арифметичних помилок, недостовірної інформації тощо) та/або у разі надання послуг Виконавцем неналежної якості (доцільно Замовником в договорі прописати деталізовано, що є послугами неналежної якості);

6.2.5. Щоденно здійснювати контроль за якістю харчування;

6.2.6. Проводити перевірки надання Виконавцем послуги з організації харчування дітей у частині якості та кількості надання послуги;

6.2.7. Контролювати обсяги послуг, що надаються за цим Договором, у тому числі шляхом перевірки журналів обліку дітей, які харчуються;

6.2.8. Щоденно здійснювати перевірку виходу харчового продукту і страви в цілому, дотримання натуральних норм харчування та наявності медичних книжок працівників Виконавця;

6.2.9. У разі необхідності вимагати проведення лабораторних досліджень щодо якісних показників (характеристик) харчових продуктів (готової страви), їх відповідності вимогам Замовника за рахунок Виконавця;

6.2.10. Вносити зміни до цього Договору у випадках, передбачених законодавством та цим Договором, за погодженням з Виконавцем.

6.3. Виконавець зобов’язаний:

6.3.1. Забезпечити надання послуг у строки, встановлені цим Договором;

6.3.2. Забезпечити надання послуг, якість яких відповідає умовам, встановленим розділом ІІ цього Договору;

6.3.3. Під час надання послуг дотримуватись примірного меню на 10 днів, погодженого з територіальним органом Держпродспоживслужби та директором навчального закладу (Замовником може бути визначений інший алгоритм);

6.3.4. Дотримуватися норм харчування відповідно до вимог законодавства, яке регулює надання послуг громадського харчування;

6.3.5. Мати в наявності (за необхідності пред’явити) документи, встановлені нормативно-правовими актами України, що засвідчують якість та безпеку, дату та місце виготовлення продуктів харчування, які закуповуються для харчування дітей;

6.3.6. Спільно з Замовником (або дирекцією навчального закладу – визначається Замовником) щоденно оформляти акти реалізації страв;

6.3.7. Забезпечити приміщення, де буде здійснюватися приготування їжі та/або безпосереднє харчування дітей, належним кухонним інвентарем у достатній кількості, миючими засобами тощо, а працівників – відповідним спецодягом відповідно до вимог законодавства;

6.3.8. Мати спеціалізований персонал для забезпечення постачання якісної продукції харчування;

6.3.9. Забезпечувати приготування їжі лише з безпечних і якісних продуктів харчування, продовольчої сировини у необхідній кількості, дотримуватись умов і термінів їх зберігання, технології виготовлення страв, правил особистої гігієни працівників харчоблоків, виконувати норми харчування.

6.3.10. Організовувати доставку власним спеціалізованим транспортом необхідних продуктів, напівфабрикатів, вивіз тари з приміщень харчоблоків (Замовником може бути визначений інший алгоритм);

6.3.11. Здійснювати контроль за своєчасним та належним проходженням персоналом Виконавця обов’язкових медичних та інших профілактичних оглядів відповідно до вимог законодавства.

6.3.12. У разі зміни реквізитів повідомити Замовника письмово протягом ____ робочих днів з дати їх зміни.

6.4. Виконавець має право:

6.4.1. Своєчасно та в повному обсязі отримувати кошти за надані послуги;

6.4.2. Достроково розірвати цей Договір в односторонньому порядку (порядок розірвання може бути прописаний в договорі або відповідно до норм законодавства) у разі невиконання зобов’язань Замовником за цим Договором, письмово повідомивши його за ____ днів до бажаної дати розірвання Договору.

VIІ. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

7.1. У разі невиконання або неналежного виконання умов цього Договору Сторони несуть відповідальність, передбачену законодавством та цим Договором.

7.2. У разі порушення Виконавцем своїх зобов’язань за цим Договором Замовник може  вимагати сплати наступних штрафних санкцій (Замовник в кожному конкретному випадку визначає доцільний перелік можливих штрафних санкцій, наведені далі санкції не є вичерпними та обов’язковими):

7.2.1. За порушення умов цього Договору щодо якості послуги, які надаються за цим Договором, Замовник стягує з Виконавця штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості неякісних послуг;

7.2.2. За порушення умов цього Договору щодо обсягів послуги, які надаються за цим Договором, Замовник стягує з Виконавця штраф у розмірі двадцяти відсотків вартості не наданих у повному обсязі послуг;

7.2.3. За порушення строків виконання зобов’язання з Виконавця стягується пеня у розмірі 0,1 відсотка вартості послуг, з яких допущено прострочення виконання за кожний день прострочення, а за прострочення понад тридцять днів додатково стягується штраф у розмірі семи відсотків вартості послуг.

7.3. Факт порушення зобов’язання або невиконання умов договору фіксується у Акті про проведення перевірки і є підставою для застосування штрафних санкцій:

7.3.1. Виконавець зобов’язаний сплатити Замовнику штрафні санкції у строки та у порядку, визначеному законодавством.

7.3.2. До претензії про сплату штрафних санкцій обов’язково додається розрахунок штрафних санкцій, де вказується за яке саме порушення накладаються штрафні санкції (посилання на пункт цього Договору, нормативно-правового акта), їх розмір та загальна сума.

7.3.3. Застосування штрафних санкцій не звільняє Виконавця від обов’язку виконання своїх зобов’язань за цим Договором.

7.4. Виконавець несе матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну третім особам під час надання послуг за цим Договором, у тому числі пов’язану з наданням неякісних послуг та іншими негативними наслідками, які можуть настати в процесі виконання цього Договору.

VIІІ. ОПЕРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКІ САНКЦІЇ

8.1. Сторони прийшли до взаємної згоди щодо можливості застосування оперативно-господарських санкцій, зокрема, відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із стороною, яка порушує зобов’язання (пункт 4 частини першої статті 236 Господарського кодексу України).

8.2. Відмова від встановлення на майбутнє господарських відносин із Стороною, яка порушує зобов’язання, може застосовуватися Замовником до Виконавця за невиконання Виконавцем своїх зобов’язань перед Замовником в частині, що стосується (перелік оперативно-господарських санкцій, встановлений у цьому Договорі, не є вичерпним і Замовнику доцільно прописати в Договорі усі оперативно-господарських санкцій, які він вважає за потрібне використовувати):

– розірвання аналогічного за своєю природою договору з Замовником у разі прострочення строку виконання зобов’язань;

– розірвання аналогічного за своєю природою договору з Замовником у разі неналежного виконання зобов’язань;

8.3. У разі порушення зобов’язань Виконавцем Замовник має право на односторонню відмову від виконання свого зобов’язання, із звільненням від відповідальності за таку відмову.

8.4. У разі порушення Виконавцем умов щодо порядку строків та якості послуг, Замовник має право в будь-який час як протягом строку дії цього Договору, так і протягом одного року після спливу строку дії цього Договору, застосувати до Виконавця оперативно-господарську санкцію у формі відмови від встановлення на майбутнє господарських відносин, направивши Виконавцю повідомлення про застосування оперативно-господарських санкцій.

8.5. Строк дії оперативно-господарської санкції визначає Замовник, але він не може перевищувати трьох років з моменту початку її застосування. Замовник повідомляє Виконавця про застосування до нього оперативно-господарської санкції та строк її дії шляхом направлення повідомлення у спосіб, передбачений пунктом 14.3 цього Договору.

ІХ. ОБСТАВИНИ НЕПЕРЕБОРНОЇ СИЛИ

9.1. Під обставинами непереборної сили у цьому Договорі розуміються випадки та непереборна сила, перелік яких визначений ст. 14¹ Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» від 02.12.1997 № 671/97-ВР (із змінами та доповненнями).

9.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання, або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором, у разі виникнення обставин непереборної сили, які не існували під час укладання цього Договору та виникли поза волею Сторін.

9.3. Сторона, що не може виконувати зобов’язання за цим Договором унаслідок дії обставин непереборної сили, повинна не пізніше ніж протягом двох днів з моменту отримання документів, що підтверджують форс-мажор, повідомити про це іншу Сторону у письмовій формі шляхом __________________________ (зазначається Замовником конкретний алгоритм дій).

9.4. Доказом виникнення обставин непереборної сили та строку їх дії є відповідне підтвердження (свідоцтво, видане Торгово-промисловою палатою, є достатнім підтвердженням наявності і тривалості дії непереборної сили).

9.5. У разі, коли строк дії обставин непереборної сили продовжується більше ніж 20 календарних днів, кожна зі Сторін в установленому порядку має право розірвати цей Договір.

Х. АНТИКОРУПЦІЙНЕ ЗАСТЕРЕЖЕННЯ

10.1. Сторони зобов’язуються забезпечити повну відповідальність свого персоналу вимогам антикорупційного законодавства України.

10.2. Сторони погоджуються не здійснювати, прямо чи опосередковано, жодних грошових виплат, передачі майна, надання переваг, пільг, послуг, нематеріальних активів, будь якої іншої вигоди нематеріального чи грошового характеру без законних на те підстав з метою чинити вплив на рішення іншої Сторони чи її службових осіб з тим щоб отримати будь-яку вигоду або перевагу.

10.3. Кожна із Сторін цього Договору відмовляється від стимулювання будь-яким чином працівників іншої Сторони, в тому числі шляхом надання грошових сум, подарунків, безоплатного виконання на їх адресу робіт (послуг) та іншими, не пойменованими у цьому пункті особами, що ставить працівника в певну залежність і спрямованого на забезпечення виконання цим працівником будь-яких дій на користь стимулюючої його Сторони.

10.4. Сторони підтверджують, що їх працівники не використовують надані їм службові повноваження чи пов’язані з ними можливості з метою одержання неправомірної вигоди або прийняття такої вигоди чи прийняття обіцянки/пропозиції такої вигоди для себе чи інших осіб, в тому числі щоб схилити цю особу до протиправного використання наданих їй службових повноважень чи пов’язаних з ними можливостями.

10.5. Сторони підтверджують, що їх працівники ознайомлені про кримінальну, адміністративну, цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність за порушення антикорупційного законодавства. 

XІ. ПОРЯДОК ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

11.1. У випадку виникнення спорів або розбіжностей Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом взаємних переговорів та консультацій.

11.2. У разі недосягнення Сторонами згоди спори (розбіжності) вирішуються у судовому порядку.

XІІ. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

12.1. Цей Договір набирає чинності з дати його укладення Сторонами і діє до 31 грудня 202_ року, а в частині проведення розрахунків – до повного виконання Сторонами своїх зобов’язань за цим Договором.

12.2. Дія цього Договору може продовжуватися на строк, достатній для проведення процедури закупівлі/спрощеної закупівлі на початку наступного року в обсязі, що не перевищує 20 відсотків суми, визначеної в цьому Договорі, якщо видатки на досягнення цієї цілі затверджено в установленому порядку.

ХІІІ. ПОРЯДОК ЗМІНИ УМОВ ДОГОВОРУ 

13.1. Істотними умовами цього Договору відповідно до статті 180 Господарського кодексу України вважаються: предмет, ціна та строк дії цього Договору. Вказані умови можуть бути змінені відповідно до частини п’ятої статті 41 Закону України «Про публічні закупівлі» (Сторони самостійно визначають істотні умови договору відповідно до законодавства).

Інші умови цього Договору істотними не являються і можуть змінюватися відповідно до вимог Цивільного та Господарського кодексів України. 

13.2. Якщо протягом строку дії цього Договору Сторони змінять свою назву, місцезнаходження, реквізити, вони повинні протягом____ робочих днів з моменту виникнення таких змін письмово повідомляти про це другу Сторону.

13.3. Пропозиції щодо внесення змін до цього Договору може робити кожна із Сторін цього Договору.

13.4. Пропозиція Сторони щодо внесення змін до цього Договору має містити обґрунтування необхідності внесення таких змін до цього Договору. Обмін інформацією щодо внесення змін до цього Договору здійснюється у письмовій формі шляхом взаємного листування.

13.5. Цей Договір може бути достроково розірваний за згодою Сторін та в інших випадках, передбачених законодавством України.

13.6. Додаткові угоди та додатки до цього Договору є його невід’ємними частинами і мають юридичну силу у разі, якщо вони викладені у письмовій формі, підписані Сторонами та скріплені їх печатками.

ХІV. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

14.1. Усі правовідносини, що виникають з цього Договору або пов’язані з ним, у тому числі пов’язані з дійсністю, укладенням, виконанням, зміною та припиненням цього Договору, тлумаченням його умов, визначенням наслідків недійсності або порушення цього Договору, регламентуються цим Договором та відповідними нормами законодавства, а також застосовними до таких правовідносин звичаями ділового обороту на підставі принципів добросовісності, розумності та справедливості.

14.2. Відступлення права вимоги та (або) переведення боргу за цим Договором однією із Сторін до третіх осіб не допускається.

14.3. Будь-яке повідомлення, що надсилається Сторонами згідно з цим Договором повинно подаватися у письмовій формі, із дотриманням відповідних процедур підтвердження отримання такого повідомлення при доставці особисто, поштою на адресу відповідної Сторони.

14.4. Цей Договір складений при повному розумінні Сторонами його умов та термінології українською мовою у двох автентичних примірниках, які мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із Сторін.

 

  1. ДОДАТКИ ДО ДОГОВОРУ

15.1. Невід’ємною частиною цього Договору є:

1) Додаток №1;

2) Додаток № 2.

Замовник 

______________________________________

Адреса:______________________________

_____________________________________

р/р №________________________________

в ____________________________________

Код ЄДРПОУ ______________________

тел._____________________________

 

_____________________/________________/

Виконавець 

___________________________________

Адреса:______________________________

_____________________________________

р/р №________________________________

в ___________________________________

Код ЄДРПОУ ______________________

тел._____________________________

 

_____________________/________________/
Поділитися на facebook
ПОДІЛИТИСЬ
0

КОМЕНТАРІ

Підписка на розсилку