Положення про тендерний комітет 2020

02.06.2020 13:38
0
Поділитися на facebook
Поділитись

Затверджено

наказом №ХХ від ХХ2020 р.

ХХ

ХХ n

 

________________ ХХ

 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про тендерний комітет ХХХ

 

1.1.      Це Положення розроблено відповідно Закону України «Про публічні закупівлі» (далі – Закон) і визначає правовий статус, загальні організаційні та процедурні засади діяльності тендерного комітету, а також його права, обов’язки та відповідальність.

1.2.      Тендерний комітет (далі – Комітет) – службові (посадові) та інші особи ХХХ (замовника), призначені відповідальними за організацію та проведення процедур закупівель ХХХ згідно із Законом.

1.3.      Метою створення Комітету є планування закупівель, складення та затвердження річного плану закупівель, здійснення вибору процедури закупівлі, організація та проведення процедур закупівель ХХХ (замовника) на засадах колегіальності та неупередженості.

1.4.      Комітет у своїй діяльності керується Законом, іншими нормативно- правовими актами з питань публічних закупівель та цим Положенням.

  1. Засади діяльності тендерного комітету

2.1.      Склад Комітету, зміни до складу та положення про нього затверджуються рішенням ХХХ (далі – Замовник). До складу Комітету входять не менше п’яти осіб.

2.2.      До складу Комітету не можуть входити посадові особи та представники учасників, члени їхніх сімей, а також народні депутати України, депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим та депутати міської, районної у місті, районної, обласної ради.

2.3.      Членство в Комітеті не повинно створювати конфлікт між інтересами Замовника та учасника чи між інтересами учасників процедури закупівлі, наявність якого може вплинути на об’єктивність і неупередженість прийняття рішень щодо вибору переможця процедури закупівлі.

2.4.      Керівництво роботою Комітету здійснює його голова, який призначається Замовником та може мати право на підписання договорів про закупівлю у разі надання таких повноважень Замовником, оформлених відповідно до законодавства.

2.5.      Голова Комітету визначає функції кожного члена Комітету.

2.6.      У разі відсутності голови Комітету його обов’язки виконує заступник голови Комітету (якщо призначено кількох заступників голови Комітету, то голова визначає серед них виконуючого обов’язки голови Комітету на період своєї відсутності).

2.7.      У разі відсутності (під час перебування на лікарняному, у відрядженні або відпустці) заступника голови, визначеного Замовником, голова Комітету у разі необхідності може призначити заступника голови Комітету з числа членів Комітету.

2.8.      За відсутності секретаря Комітету (під час перебування на лікарняному, у відрядженні або відпустці) його обов’язки виконує інший член комітету, визначений його головою.

2.9.      Рішення голови Комітету щодо призначення заступника Голови та/або секретаря Комітету, визначення функцій кожного члена Комітету та вирішення інших питань заносяться до протоколу засідання Комітету.

2.10.    Формою роботи Комітету є засідання, яке є правомочним за присутності на ньому не менше двох третин членів Комітету.

2.11.    Засідання комітету скликаються головою Комітету та проводяться у разі потреби.

2.12.    Перелік питань, що підлягають розгляду на засіданні Комітету, та порядок денний доводяться до відома членів Комітету до початку засідання.

2.13.    Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Комітету, приймаються простою більшістю голосів. У разі рівного розподілу голосів голос голови Комітету є вирішальним.

2.14.    Рішення Комітету оформлюється протоколом із зазначенням дати прийняття рішення, який підписується всіма членами Комітету, присутніми на засіданні. У рішенні відображаються результати поіменного голосування членів Комітету, присутніх на його засіданні, з кожного питання.

2.15.    Протокол підписується всіма членами Комітету, присутніми на його засіданні.

2.16.    У разі відмови члена Комітету підписати протокол про це зазначається у протоколі з обґрунтуванням причин відмови.

2.17.    Комітет відповідає за організацію та проведення процедур закупівель ХХХ.

2.18.    У процесі роботи Комітет забезпечує реалізацію таких функцій:

2.18.1. Планування закупівель, складання та затвердження річного плану закупівель;

2.18.2. Здійснення вибору виду закупівлі та орієнтовного початку їх проведення;

2.18.3. Здійснення вибору процедури закупівлі та її проведення;

2.18.4. Забезпечення рівних умов для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

2.18.5. Надання роз’яснення особам, що виявили намір взяти участь у процедурі закупівель, щодо змісту тендерної документації у разі отримання відповідних запитів;надання роз’яснень і консультації структурним підрозділам Замовника  в межах своїх повноважень з питань, що належать до компетенції Комітету;

2.18.6. Забезпечення складання, затвердження та зберігання відповідних документів з питань публічних закупівель, визначених Законом, та віднесених рішенням(и) Замовника до повноважень Комітету;

2.18.7. Забезпечення відповідно до Закону оприлюднення інформації, документів, звітів тощо щодо публічних закупівель, здійснення яких віднесене рішенням(и) Замовника до повноважень Комітету;

2.18.8. Здійснення інших дій, передбачених Законом.

2.19.    Комітет під час виконання своїх функцій керується такими принципами:

2.19.1. Добросовісна конкуренція серед учасників;

2.19.2. Максимальна економія, ефективність та пропорційність;

2.19.3. Відкритість та прозорість на всіх стадіях закупівель;

2.19.4. Недискримінація учасників та рівне ставлення до них;

2.19.5. Об’єктивне та неупереджене визначення переможця процедури закупівлі;

2.19.6. Запобігання корупційним діям і зловживанням.

2.20.    Голова, секретар та інші члени Комітету можуть пройти навчання з питань організації та здійснення публічних закупівель, у тому числі дистанційне в Інтернеті.

2.21.    Члени Комітету мають право:

2.21.1. Брати участь у плануванні видатків і визначенні потреби у товарах, роботах та послугах, що будуть закуповуватися;

2.21.2. Аналізувати та/або отримувати інформацію щодо виконання договорів, укладених відповідно до Закону;

2.21.3. Виносити питання на розгляд Комітету;

2.21.4. Прийняти рішення з оформленням відповідного протоколу Комітету щодо необхідності виправлення технічних (механічних, формальних) помилок, допущених при внесенні інформації про закупівлю, яка оприлюднюється в електронній системі закупівель;

2.21.5. Вимагати та отримувати від службових осіб і підрозділів Замовника ХХХ інформацію та документи, необхідні для виконання завдань (функцій), пов’язаних з плануванням закупівель Замовника, організацією та проведенням процедур закупівель;

2.21.6. Уносити свою окрему думку до протоколів засідань Комітету;

2.21.7. Ініціювати створення робочих груп з числа службових (посадових) та інших осіб структурних підрозділів Замовника ХХХ з метою складання технічних вимог до предмета закупівлі, підготовки проектів договорів тощо;

2.21.8. Здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.22.    Члени Комітету зобов’язані:

2.22.1. Брати участь у всіх його засіданнях особисто;

2.22.2. Організовувати та проводити процедури закупівель;

 

2.22.3. Забезпечувати рівні умови для всіх учасників, об’єктивний та чесний вибір переможця;

2.22.4. Дотримуватися норм законодавства у сфері публічних закупівель та цього Положення;

2.22.5. Здійснювати інші дії, передбачені Законом.

2.23.    Голова Комітету:

2.23.1. Організовує роботу Комітету;

2.23.2. Приймає рішення щодо проведення засідань Комітету;

2.23.3. Визначає дату і місце проведення засідань Комітету;

2.23.4. Пропонує порядок денний засідань Комітету;

2.23.5. Веде засідання Комітету;

2.23.6. Уносить на розгляд керівника Замовника пропозиції щодо змін у складі Комітету, змін порядку здійснення закупівель;

2.23.7. Здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

2.24.    Секретар Комітету забезпечує:

2.24.1. Ведення та оформлення протоколів засідань Комітету;

2.24.2. Оперативне інформування членів Комітету стосовно організаційних питань його діяльності;

2.24.3. Зберігання та облік документів щодо здійснення публічних закупівель, пов’язаних з діяльністю Комітету;

2.24.4. Дотримання вимог законодавства з питань діловодства під час роботи з документами;

2.24.5. Розміщення інформації про публічні закупівлі в електронній системі закупівель через авторизовані електронні майданчики;

2.24.6. Облік часу, використаного на планування закупівель, формування потреби, підготовку до закупівлі, складання документів щодо публічних закупівель (у т.ч. тендерної документації, технічних специфікацій), проведення процедур закупівель та звітування про виконання договору, а також виконання Комітетом інших функцій, передбачених Законом.

2.24.7. За дорученням голови Комітету виконання іншої організаційної роботи;

2.24.8. Виконання інших повноважень відповідно до законодавства.

2.25.    Голова Комітету несе персональну відповідальність за виконання покладених на Комітет функцій.

2.26.    За порушення вимог, установлених Законом та нормативно- правовими актами, розробленими відповідно до Закону, члени Комітету несуть відповідальність згідно із законами України.

2.27.    Голова та секретар Комітету несуть відповідальність за повноту та достовірність інформації, що оприлюднюється в електронній системі закупівель для загального доступу.


Поділитися на facebook
ПОДІЛИТИСЬ
0

КОМЕНТАРІ

Підписка на розсилку