Щодо визначення предмета закупівлі та розміщення інформації в електронній системі закупівель

13.10.2020 10:49
0
Поділитися на facebook
Поділитись

МІНІСТЕРСТВО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ, ТОРГІВЛІ ТА СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

(Мінекономіки)

вул. М. Грушевського 12/2, м. Київ 01008 Тел. (044) 200-47-53, факс (044) 253-63-71 Е-mail: meconomy@me.gov.ua, http://www.me.gov.ua, код згідно з ЄДРПОУ 37508596

На № ___________ від ___________

Органи державної влади,
органи місцевого самоврядування,
установи, організації, підприємства та
інші суб’єкти сфери публічних
закупівель

Щодо визначення предмета закупiвлi та розмiщення iнформац  в електроннiй системi закупiвель

Мiнiстерство розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства України на численнi звернення суб’єктiв сфери публiчних закупiвель щодо визначення предмета закупiвлi та розмiщення iнформацiї про предмет закупiвлi в електроннiй системi закупiвель пiдготувало вiдповiдi на питання.

Закон України “Про публiчнi закупiвлi” (далi – Закон) визначає правовi та економiчнi засади здiйснення закупiвель товарiв, робiт i послуг для забезпечення потреб держави, територiальних громад та об’єднаних територiальних громад.

Вiдповiдно до пункту 22 частини першої статтi 1 Закону предмет закупiвлi товари, роботи чи послуги, що закуповуються замовником у межах єдиної процедури закупiвлi або в межах проведення спрощеної закупiвлi, щодо яких учасникам дозволяється подавати тендернi пропозицiї/пропозицiї або пропозицiї на переговорах (у разi застосування переговорної процедури закупiвлi). Предмет закупiвлi визначається замовником у порядку, встановленому Уповноваженим органом, iз застосуванням Єдиного закупiвельного словника, затвердженого у встановленому законодавством порядку.

Звертаємо увагу, що Порядок визначення предмета закупівлі затверджений наказом Мінекономіки від 15.04.2020 № 708 (далі – Порядок), яким передбачено низку змін.

Натомість Порядок визначення предмета закупівлі, затверджений наказом Мінекономрозвитку від 17.03.2016 № 454, втратив чинність.

Інформація щодо предмета закупівлі передбачена також у відповідних статтях Закону, зокрема зазначається в річному плані закупівель, оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, оголошенні про проведення закупівлі для укладення рамкової угоди, оголошенні про проведення відкритих торгів, оголошенні про проведення конкурентного діалогу, оголошенні про проведення торгів з обмеженою участю, в яких має міститися інформація щодо назви предмета закупівлі із зазначенням коду за Єдиним закупівельним словником (у разі поділу на лоти такі відомості повинні зазначатися щодо кожного лота) та назви відповідних класифікаторів предмета закупівлі і частин предмета закупівлі (лотів) (за наявності).

Крім того, зміни відбулись і в порядку, який регулює розміщення інформації про публічні закупівлі в електронній системі закупівель (далі – ЕСЗ).

Наказом Мінекономіки від 11.06.2020 № 1082 затверджено Порядок розміщення інформації про публічні закупівлі (далі – Порядок № 1082). Порядком

№ 1082 передбачено розміщення інформації про предмет закупівлі.

Так, замовники в окремих полях зазначають наступну інформацію:

  • назву предмета закупівлі (наприклад, у разі якщо предметом закупівлі є послуга з виконання науково-технічних робіт, тоді у відповідному полі зазначається конкретна назва науково-технічної роботи);
  • код предмета закупівлі, який визначається відповідно до класифікаторів або назва згідно з ДСТУ, державних або галузевих будівельних норм, які передбачені для визначення предмета закупівлі відповідно до Порядку визначення предмета закупівлі, затвердженого Уповноваженим органом, та їх назви.

Поряд з цим пунктом 3 Наказу Мінекономіки від 11.06.2020 № 1082 “Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі” передбачено визнати такими, що втратили чинність:

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18 березня 2016 року № 477 “Про затвердження Порядку розміщення інформації про публічні закупівлі”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 року за № 447/28577 (зі змінами);

наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 22 березня 2016 року № 490 “Про затвердження форм документів у сфері публічних закупівель”, зареєстрований у Міністерстві юстиції України 25 березня 2016 року за № 449/28579 (зі змінами).

Наразi розроблення та затвердження форм документiв у сферi публiчних закупiвель Законом не передбачено. Проте Законом передбачений обов’язковий перелiк iнформацi”, яку замовнику необхiдно оприлюднювати в ЕСЗ.

Водночас звертаемо увагу, що в ЕСЗ можуть бути реалiзованi i iншi поля для заповнення, якi не передбаченi Законом, наприклад, iнформацiя щодо джерела фiнансування закупiвлi. Така можливiсть була реалiзована в ЕСЗ на вимогу Рахункової палати, як органу, що здiйснює контроль у сферi публiчних закупiвель.

Замовником/ЦЗО/учасником/постачальником/органом оскарження/органами державного фiнансового контролю розмiщується iнформацiя шляхом заповнення електронних полiв, визначених адмiнiстратором i реалiзованих в електроннiй системi закупiвель, та завантаження вiдповiдних документiв через автоматизоване робоче мiсце замовника/ЦЗО/учасника/постачальника/органу оскарження/органiв державного фiнансового контролю.

У разi виникнення технiчного збою пiд час унесення та/або заповнення iнформацiї через автоматизоване робоче мiсце, що призводить до того, що iнформацiя не розмiщується або не оприлюднюється на веб-порталi чи в електроннiй системi закупiвель, замовник/ЦЗО/учасник/постачальник отримус технiчну пiдтримку на авторизованому електронному майданчику, на якому здiйснюється внесення та заповнення iнформацiї документiв, а орган оскарження та органи державного фiнансового контролю – вiд адмiнiстратора.

У разi потреби замовник / ЦЗО / учасник / постачальник / орган оскарження / органи державного фiнансового контролю здiйснюють своiї дiї повторно вiдповiдно до вимог та в межах строкiв, установлених Законом.

Для прикладу розглянемо, як визначати предмети закупiвель та розмiщувати iнформацiю щодо предмета закупiвлi в ЕСЗ.

Товари та послуги

Предмет закупiвлi товарiв i послуг визначається згiдно з пунктами 21 i 34 частини першої статтi 1 Закону та за показником четвертоiї цифри Єдиного закупiвельного словника.

Єдиний закупiвельний словник базується на системi кодiв, що мають iерархiчну структуру i складаються з дев’яти цифр. Код складається з 8 цифр.

Предмет закупiвлi товарiв i послуг згiдно з Порядком мае визначатися за показником четвертої цифри, тобто за класом. Клас вказують першi чотири цифри (XXXX0000-Y). Натомiсть першi три цифри визначають групу (XXX00000-Y).

Цифра “0” при визначеннi за показником четвертої цифри Єдиного закупiвельного словника розмiщуеться 5-8 цифрами коду. У разi якщо цифра “0” стоїть четвертою цифрою у кодi, то значущими є першi три цифри, якi означають показник третьої цифри – групу, а не клас.

Отже, якщо четвертою цифрою в кодi є цифра “0”, в такому випадку клас у кодi вiдсутнiй.

 

У разi якщо предмет закупiвлi не має в iерархiчнiй структурi Єдиного закупiвельного словника вiдповiдного Порядку коду, у електроннiй системi закупiвель технiчно реалiзована можливiсть обрання замовником показника “99999999-9 – Не визначено”.

Наприклад

ДК 021:2015:

15320000-7 Фруктовi та овочевi соки 55520000-1 Кейтеринговi послуги Або

22600000-6 Чорнила

В цьому випадку замовником обираеться показник “99999999-9 – Не визначено”.

Роботи

Визначення предмета закупiвлi робiт здiйснюється згiдно з пунктом 27 частини першої статтi 1 Закону за об’єктами будiвництва та з урахуванням ДСТУ Б. Д.1.1- 1:2013 “Правила визначення вартостi будiвництва”, прийнятий наказом Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України вiд 05 липня 2013 року № 293, а також галузевих будiвельних норм ГБН Г.1-218- 182:2011 “Ремонт автомобiльних дорiг загального користування. Види ремонтiв та перелiк робiт”, затверджених наказом Державної служби автомобiльних дорiг України вiд 23 серпня 2011 року № 301.

Водночас об’єкт будiвництва – це будинки, будiвлi, споруди будь-якого призначення, їх комплекси або частини, лiнiйнi об’єкти iнженерно-транспортної iнфраструктури згiдно з ДБН А.2.2-3-2014 “Склад та змiст проектної документацiї на будiвництво”, затвердженого наказом Мiнрегiону України вiд 04.06.2014 № 163.

Тобто, визначення предмета закупiвлi робiт здiйснюється, як i ранiше, за окремими об’єктами будiвництва.

Звертаемо  увагу,  що  саме  Порядком  не  передбачено  зазначення  вiдповiдного коду  ДК  021:2015  у  разi  визначення  закупiвлi  робiт.  Проте,  пунктом  13  Порядку  № 1082   передбачено    пiд   час   заповнення   iнформацiї   в   ЕСЗ   зазначення   коду   за показниками другоiї п’ятої цифр Єдиного закупiвельного словника, у разi визначення предмета закупiвлi  робiт.

Отже, пiд час визначення предмета закупiвлi робiт замовники керуються Порядком, при цьому пiд час розмiщення та оприлюднення iнформацiї в електроннiй системi закупiвель зазначається код за показниками другої-п’ятої цифр Єдиного закупiвельного словника.

Наприклад:

Якщо здiйснюється закупiвля з будiвництва метрополiтену в ЕСЗ зазначається наступна iнформацiя “Будiвництво третьої лiнiї метрополiтену в м. Харковi вiд станцiї “Метробудiвникiв до станцiї “Одеська”” код ДК 021:2015: 45221000-2 Будiвництво мостiв i тунелiв, шахт i метрополiтенiв.

 

 

Послуги з поточного ремонту

Послуги з поточного ремонту визначаються за кожним окремим будинком, будiвлею, спорудою, лiнiйним об’єктом iнженерно-транспортноiї iнфраструктури згiдно з термiнологiєю державних будiвельних норм ДБН А.2.2-3:2014 “Склад та змiст проектної документацiї на будiвництво”, затверджених наказом Мiнiстерства регiонального розвитку, будiвництва та житлово-комунального господарства України вiд 04 червня 2014 року № 163, та/або галузевих будiвельних норм ГБН Г.1-218- 182:2011 “Ремонт автомобiльних дорiг загального користування. Види ремонтiв та перелiки робiт”, затверджених наказом Державної служби автомобiльних дорiг України вiд 23 серпня 2011 року № 301.

Визначення термiнiв “будинок”, “будiвля”, “споруда”, “лiнiйний об’єкт iнженерно-транспортноiї iнфраструктури” наведено в пунктi 3 ДБН А.2.2-3:2014 “Склад та змiст проектної документацiї на будiвництво”.

Проте в Порядку зазначення коду Єдиного закупiвельного словника не передбачено. Натомiсть, виходячи зi змiсту пункту 13 Порядку № 1082, замовник пiд час заповнення iнформацiї в ЕСЗ зазначає код та назву вiдповiдно до Єдиного закупiвельного словника, у разi визначення предмета закупiвлi – послуга з поточного ремонту.

Наприклад:

ДК 021:2015 45000000-7 Будiвельнi роботи та поточний ремонт або 45410000-4 Штукатурнi роботи

Тому, визначення предмета закупiвлi послуг з поточного ремонту здiйснюється за кожним окремим будинком, будiвлею, спорудою, лiнiйним об’єктом iнженерно- транспортноiї iнфраструктури. Проте код Єдиного закупiвельного словника зазначається в ЕСЗ замовником самостiйно iз зазначенням коду, який найбiльше вiдповiдає предмету закупiвлi.

Послуги з виконання науково-технiчних робiт

Послуги з виконання науково-технiчних робiт визначаються так само як i ранiше за показником четвертоiї цифри Державного класифiкатора видiв науково- технiчноi дiяльностi ДК 015-97, затвердженого наказом Державного комiтету України по стандартизацiї, метрологiї та сертифiкацiї вiд 30 грудня 1997 року № 822.

Водночас в ЕСЗ на виконання пунктiв 12 та 13 Порядку замовник обов`язково зазначає конкретну назву науково-технiчної роботи, код та назву вiдповiдно до Єдиного закупiвельного словника.

Окремi частини предмета закупiвель (лоти)

Замовник може визначити окремi частини предмета закупiвлi (лоти) за показниками четвертої-восьмої цифр Єдиного закупiвельного словника, обсягом, номенклатурою, мiсцем поставки товарiв, виконання робiт або надання послуг. Ця норма може застосовуватися для будь-яких предметiв закупiвлi, де такий подiл можливо здiйснити в межах единої процедури закупiвлi.

При цьому у разi подiлу на лоти iнформацiя в ЕСЗ щодо назви предмета закупiвлi iз зазначенням коду за Єдиним закупiвельним словником вказується щодо кожного лота та назви вiдповiдних класифiкаторiв предмета закупiвлi i частин предмета закупiвлi (лотiв).

Лiкарськi засоби

Предмет закупiвлi з лiкарських засобiв визначаеться за показником третьої цифри Єдиного закупiвельного словника. Також замовник може визначити окремi частини предмета закупiвлi (лоти) за мiжнародною непатентованою назвою (далi – МНН) лiкарського засобу, формою випуску, дозуванням, обсягом та/або мiсцем поставки лiкарських засобiв.

Водночас пiд час розмiщення iнформацiї, крiм полiв, визначених пунктом 12 Порядку № 1082, у випадках, зазначених у цьому пунктi, додатково в окремих полях заповнюється iнформацiя щодо мiжнародної непатентованої назви лiкарського засобу, у разi визначення предмета закупiвлi – “лiкарський засiб”. Якщо предмет закупiвлi мiстить два та бiльше лiкарських засобiв, замовником зазначається МНН кожного лiкарського засобу.

Тому, у разi закупiвлi лiкарських засобiв без подiлу на лоти замовник визначає предмет закупiвлi за показником третьої цифри Єдиного закупiвельного словника iз зазначенням МНН пiд час розмiщення iнформацiї в ЕСЗ.

Номенклатурна позицiя предмета закупiвлi

Виходячи зi змiсту пункту 14 Порядку № 1082 замовник пiд час унесення iнформацiї щодо предмета закупiвлi товарiв та послуг в оголошення, оприлюднення яких передбачено Законом, та повiдомлення про намiр укласти договiр про закупiвлю за результатами застосування переговорної процедури закупiвлi в окремих електронних полях зазначає iнформацiю, що визначена пунктом 12 та абзацами другим

– четвертим пункту 13 Порядку № 1082, та iнформацiю щодо назви товару чи послуги кожної номенклатурної позицiї предмета закупiвлi; коду товару чи послуги, визначеного згiдно з Єдиним закупiвельним словником, що найбiльше вiдповiдає назвi номенклатурної позицiї предмета закупiвлi.

Отже, у разi оприлюднення оголошень, передбачених Законом, а саме, оголошення про проведення спрощеної закупiвлi, оголошення про проведення вiдкритих торгiв, оголошення про проведення конкурентного дiалогу, оголошення про проведення торгiв з обмеженою участю, оголошення про проведення закупiвлi для укладення рамкової угоди та повiдомлення про намiр укласти договiр про закупiвлю за результатами застосування переговорної процедури закупiвлi, замовник крiм загальної iнформацiї про предмет закупiвлi зазначає iнформацiю щодо кожної номенклатурної позицiї предмета закупiвлi. Так, замовником вказуються перелiк конкретних найменувань товарiв або послуг, якi замовник закуповує в межах визначеного предмета закупiвлi, iз зазначенням цифрового коду Єдиного закупiвельного словника, що найбiльш вiдповiдає назвi номенклатурної позицiї предмета закупiвлi починаючи з четвертої цифри.

Наприклад:

Є необхiднiсть здiйснити закупiвлю фарби (фарба емаль та олiйна). Предмет закупiвлi: Фарба (ДК 021:2015: 44810000-1 Фарби)

Предмет закупiвлi обирається за показником четвертоi цифри та зазначається наступна номенклатурна позицiя:

Емаль ПФ-115 чорна (2,8 кг) (ДК 021:2015: 44812100-6 Емалi та глазурi)

Олiйна МА-15 зелена (2,5 кг) (ДК 021:2015: 44812210-0 Олiйнi фарби).

В даному випадку номенклатурна позицiя зазначається за показниками шостоi та сьомоi цифри.

Або

Є необхiднiсть закупiвлi запасних частин для автомобiля (лобове скло та бампер)

Предмет закупiвлi: Запаснi частини для автомобiля Daewoo Lanos (ДК 021:2015: 34330000-9 Запаснi частини до вантажних транспортних засобiв, фургонiв та легкових автомобiлiв).

Предмет закупiвлi обирається за показником четвертоi цифри. Разом з тим, оскiльки в Єдиному закупiвельному словнику вiдсутня подальша деталiзацiя, замовник зазначає номенклатурну позицiю вiдповiдно за показником четвертоi цифри:

Лобове скло (ДК 021:2015: 34330000-9 Запаснi частини до вантажних транспортних засобiв, фургонiв та легкових автомобiлiв)

Бампер (ДК 021:2015: 34330000-9 Запаснi частини до вантажних транспортних засобiв, фургонiв та легкових автомобiлiв).

З огляду на викладене, предмет закупiвлi визначається замовником самостiйно з дотриманням вимог Закону та Порядку.

Одночасно зазначаємо, що листи Мiнiстерства не встановлюють норм права, носять виключно рекомендацiйний та iнформативний характер.                  

Директор департаменту сфери публiчних закупiвель Мiнiстерства розвитку економiки, торгiвлi та сiльського господарства України

                   Лiлiя ЛАХТІОНОВА


Поділитися на facebook
ПОДІЛИТИСЬ
0

КОМЕНТАРІ

Підписка на розсилку